Konkurs architektoniczny

Konkurs architektoniczny
- Projekt nowych wiat przystankowych przy ulicy Cukrowej w Szczecinie

Komunikat z dnia 12 września 2016 roku. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za nadesłane projekty.
Zwyciężyła koncepcja Pani Moniki Wrodarczyk i Natalii Płoskonki. Gratulujemy!

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest firma Alsecco Nowa Cukrownia sp. z o.o. sp.k.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wykonanie projektu wiat przystankowych zlokalizowanych przy ul. Cukrowej.

2. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs ma charakter zamknięty. Uczestnikami konkursu mogą być studenci i absolwenci wydziału Budownictwa, Architektury i Akademi Sztuk Pięknych. Dopuszcza się prace zespołowe. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu i członkowie Sądu konkursowego oraz ich osoby najbliższe. Uczestnicy mogą złożyć dowolną liczbę Prac konkursowych.

3. FORMUŁA KONKURSU
Wyłonienie najlepszego projektu będzie odbywać się na podstawie ocen. Sąd konkursowy wyłoni maksymalnie pięć prac, które zdobędą największą ilość punktów. Sąd konkursowy będzie oceniać prace według opisanych w regulaminie kryteriów oceny. Decyzja Sądu konkursowego jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

4. ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu koncepcji wiat przystankowych
- Lokalizacja przystanku nr 1
- Lokalizacja przystanku nr 2

5. TERMINY

Komunikat z dnia 11 lipca 2016 roku. Postanowilismy wydłużyć ostateczny termin nadsyłania prac do dnia 2 września 2016 roku. Osoby które nadesłały już prace i chciałiby dopracować koncepcję informujemy, że mogą złozyć ponownie prace. Nagroda główna powiększona została do kwoty 2 tysięcy złotych.

19 maja 2016 r. - ogłoszenie konkursu
02 września 2016 r. - termin przesłania projektów (nowy termin)
12 września 2016 r. - ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej www.alsecco.szczecin.pl/konkurs.html (nowy termin)

6. SPOSOBY PRZYGOTOWANIA PRACY KONKURSOWEJ

6.1 Wymogi techniczne wiat:

  • Wiata musi mieć taką szerokość, aby została zachowana odległość od jej krawędzi do jezdni - 1,5 m w przypadku gdy jest zatoka autobusowa lub 2,5 m gdy zatoki nie ma.
  • Boki wiaty powinny być przeszklone, a jej szerokość dostosowana do tego aby umieścić na niej informację z nazwą przystanku oraz numerami linii.
  • W środku powinna być umieszczona gablota (zamykana i podświetlana) o wymiarach ok. 110 x 110 cm dostosowana do umieszczania w niej rozkładów jazdy na folii magnetycznej.
  • Na dachu powinien być zamontowany znak informujący o przystanku autobusowym (D-15).
  • Nazwa przystanku musi być widoczna

6.2 Forma oddania Pracy
Praca konkursowa może być zostać przedstawiona w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG w formie drukowanej, nie więcej niż 5 stron.

6.3 Zawartość merytoryczna Pracy konkursowej
- Krótki opis idei koncepcji elewacji
- Rysunki techniczne
- Wizualizacje projektowanego elementu

7. SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe powinny być przesłane na e-mail: konkurs@alsecco.pl lub złożone w zamkniętej kopercie w siedzibie spółki lub przesłane drogą pocztową na adres: Alsecco Nowa Cukrownia sp. z o.o. Sp.k. , ul. Grabowa 9/U1, 70-761 Szczecin
do 02 września 2016 roku, do godz. 16. Zgłoszenia niekompletne i przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

8. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe będą podlegały dwuetapowej ocenie sądu konkursowego
I etap: weryfikacja kompletności pracy konkursowej i jej zgodności z regulaminem
II etap: ocena pracy według następujących kryteriów
1. funkcjonalność projektu
2. estetyka i oryginalność pomysłu
3. spójność koncepcyjna

W każdym z kryteriów, każdy członek sądu konkursowego może przyznać maksymalnie 10 punktów. Wszystkie kryteria maja taka sama wagę, a członkowie Sądu konkursowego mają równe głosy. Nagrodę otrzymuje autor tej pracy, które otrzyma największą ilość ocen wszystkich członków Sądu konkursowego. Decyzja Sądu konkursowego jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

9. SĄD KONKURSOWY
Skład sądu konkursowego tworzą następujące osoby:
Robert Strzałkowski - Kierownik Działu Utrzymania Obiektów, Urządzeń Komunikacji Miejskiej i Zaopatrzenia ZDiTM
Mariusz Kowalczyk - St. Specjalista, ZDiTM
Rafał Wolski - Architekt współtworzący projekt Nowa Cukrownia
Wiktor Motylewski - dział marketingu, Alsecco

10. NAGRODA
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł Warunkiem przyznania nagrody jest podpisanie przez wszystkich twórców nagrodzonej pracy z Organizatorem Konkursu umowy przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej. W przypadku odmowy podpisania powyższej umowy, nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który uzyskał uzyskał kolejny najwyższy wynik i podpisze z organizatorem stosowną umowę. Od wyżej wymienionej kwoty nagrody pieniężnej Organizator Konkursu doliczy zryczałtowany podatek dochodowy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych jego uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r nr 101, poz. 926 z późn. zm.)niezbędnych dla przeprowadzenia konkursu.